ZOEKEN

Risicogroepen 2021-2022

Uitvoering van de cao van 22/06/2022 inzake de maatregelen ten behoeve van risicogroepen.

Omschrijving van de risicogroepen

De Leefloners

Werkzoekenden die op het ogenblik van hun indienstneming sinds minstens 3 jaar zonder onderbreking een leefloon ontvangen.

De werknemers ouder dan 50 jaar

De werkzoekende die op het ogenblik van hun indienstneming ouder zijn dan 50 jaar.

De allochtonen

De persoon die niet de nationaliteit bezit van een Staat die deel uitmaakt van de Europese Unie, of de persoon waarvan ten minste één van de ouders deze nationaliteit niet bezit of bezat op het ogenblik van het overlijden of de persoon waarvan tenminste twee van de grootouders niet deze nationaliteit bezitten of bezaten op het ogenblik van hun overlijden.

De gehandicapten

De persoon die erkend is door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap of door de Brusselse Dienst voor personen met een handicap of het Agence Wallonne pour l’Intégration des personnes handicapées of de Dienststelle für Personen mit Behinderung.

De jongeren

De niet-werkende jongeren en de jongeren die sinds minder dan een jaar werkten en niet-werkend waren op het ogenblik van hun indiensttreding. Met jongeren wordt bedoeld degenen die nog geen 26 jaar oud zijn.

Onder niet-werkenden wordt begrepen:

 • De langdurige werkzoekenden, zijnde de personen in het bezit van een werkkaart, bedoeld in artikel 13 van het koninklijk besluit van 19/12/2011 tot bevordering van de tewerkstelling van langdurige werkzoekenden;
 • De uitkeringsgerechtigde werklozen;
 • De werkzoekenden die laaggeschoold of erg-laaggeschoold zijn in de zin van artikel 24 van de wet van 24/12/1999 ter bevordering van de tewerkstelling;
 • De herintreders zijnde de personen die zich na een onderbreking van minstens één jaar terug op de arbeidsmarkt begeven;
 • De werknemers die in het bezit zijn van een verminderingskaart herstructureringen in de zin van het koninkijk besluit van 9/3/2006 betreffende het activerend beleid bij herstructureringen.

Plafonds

Elk bedrijf mag tewerkstellingspremies aanvragen voor het bedrag van zijn bijdrage van 0,10% op de loonmassa 2021 en 2022.

De bijdrage van 0,10% zoals voorzien in artikel 2 wordt aangewend voor alle risicogroepen voorzien in artikel 4 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst. De raad van beheer van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren" kan met inachtneming van het hierna volgende lid, nog bijkomende risicogroepen definiëren.

Van die bijdrage van 0,10% zal 0,05% worden voor behouden voor de jongeren voorzien in artikel 4, laatste lid, van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst.

Deze premies worden slechts uitgekeerd in de mate dat de bijdrage effectief via de RSZ aan het Fonds voor de dienstencheques werd betaald.

Aanvraag van een tussenkomst aan het Sociaal Fonds

Deze bepalingen zijn van toepassing tijdens de periode van 1 januari 2021 tot 31 december 2022. De desbetreffende dossiers zullen voor 30 juni 2023 ingediend moeten worden.

Voorwaarden:

 • Behoren tot één van de bovenstaande risicogroepen
 • Tewerkstelling gedurende minstens 65 RSZ-dagen tussen 01/01/2021 en 31/12/2022
 • De indiensttreding moet plaatsvinden in 2021 OF 2022

Bedrag van de premie:

De tewerkstellingspremie bedraagt 500 EUR.

Procedure:

1. Het bedrijf vult een aanvraagformulier voor een tewerkstellingspremie (zie onderaan) in met vermelding van de gegevens van het bedrijf, van de werknemer, de datum van tewerkstelling, de betrokkene riscogroep en het rekeningnummer van het bedrijf.  Dit document wordt ondertekend door het bedrijf. Aanvraagformulieren zonder de vermelding van het nationaal nummer (of bij gebrek hieraan, de geboortedatum van de werknemer) zullen worden geweigerd.

2. De individuele rekening of loonfiche ter staving van de minimale tewerkstelling van 65 RSZ-dagen.

3. Documenten ter staving dat de werknemer tot een bepaalde risicogroep behoort:

 • De leefloners: attest af te geven door het OCMW.
 • De werknemers ouder dan 50 jaar: een kopie van de identiteitskaart van de betrokkene.
 • De allochtonen: een kopie van de identiteitskaart van de betrokkene. Voor migranten met de Belgische nationaliteit: bewijs te leveren met alle middelen die voorhanden zijn (vb. kopie van de identiteitskaart van ouder of grootouder, bewijs van afstamming), inclusief de verklaring op eer.
 • De gehandicapten: een attest van het betrokken agentschap.
 • De jongeren: een kopie van de identiteitskaart van de betrokkene en het bewijs volgens keuze van de groep (vb. bewijs van werkloosheid, attest OCMW, verminderingskaart herstructureringen enz.).

Aanvraagformulier:

Aanvraagforumulier terwerkstellingspremie 2021-2022