ZOEKEN

Eindejaarspremies

Heb ik recht op een eindejaarspremie?

De enige voorwaarde die een werknemer moet vervullen, is in de referteperiode minstens 30 dagen voor 1 of meerdere dienstenchequesbedrijven hebben gewerkt.

De referteperiode vangt aan op 1 juli van het vorige kalenderjaar en eindigt op 30 juni van het lopende kalenderjaar.

Ook worden automatisch maximum 26 dagen economische werkloosheid in rekening gebracht.

De periodes van moederschapsverlof (15 weken) worden in aanmerking genomen voor de berekening van de eindejaarspremie.

Wanneer wordt de eindejaarspremie toegekend?

In de maand november die volgt op het einde van het refertejaar.
De referteperiode vangt aan op 1 juli van het vorige kalenderjaar en eindigt op 30 juni van het lopende kalenderjaar.
Voorbeeld: refertejaar 01/07/2021 -> 30/06/2022 = premie 2022 toegekend in november van 2022.

Voor de toekenning van de eindejaarspremie 2022 worden de dagen van "tijdelijke werkloosheid wegens overmacht - Corona" gelijkgesteld (zonder het bedrag van de uitkering) (klik hier voor meer informatie).

Als je recht hebt op de eindjaarspremie ontvang je in de loop van de maand november een document van het Sociaal Fonds voor de Dienstencheques.

Moet ik zelf iets doen om het document te ontvangen?

Neen, tenzij je adres of rekeningnummer gewijzigd is in de loop van het jaar dat de toekenning van de premie voorafgaat. Schrijf dan ten laatste voor 14 oktober  een brief naar het Sociaal Fonds voor de Dienstencheques (Havenlaan 86C bus 340, 1000 Brussel) of via contact en vermeldt daarin:

 • naam
 • nationaal nummer (achteraan op je identiteitskaart - 11 cijfers, waarvan de eerste zes overeenstemmen met je geboortedatum)
 • oud adres
 • nieuw adres

Doe je dit niet, dan loop je het risico dat je document verloren gaat.

Wat doe ik met het document van de eindejaarspremie?

Het premiedocument bestaat uit twee vakken: A en B.

Het vak A vermeldt uw bankrekeningnummer.

 • Als het rekeningnummer niet is voorgedrukt of het is geen correct rekeningnummer: moet u het vak B invullen met een correct bankrekeningnummer en terugsturen naar het Sociaal Fonds.
 • Als dit een correct rekeningnummer is: moet u niks doen met het premiedocument.

De betaling van uw eindejaarspremie wordt automatisch uitgevoerd begin december op uw rekeningnummer.

Hoe word ik betaald?

Het Sociaal Fonds voor de Dienstencheques betaalt uitsluitend per overschrijving.

Op het vak A staat het rekeningnummer dat bij het Sociaal Fonds bekend staat.

Indien dit rekeningnummer niet correct is of ontbreekt dient u op het vak B een ander rekeningnummer in te vullen en dit vak ondertekend terug te sturen naar het Sociaal Fonds. De premie wordt dan op deze  rekening gestort.
    
Er wordt niet cash uitbetaald!

Opgepast! De betaling van de eindejaarspremie moet worden uitgevoerd binnen de 3 jaar!

Hoeveel bedraagt de premie?

Voor het jaar 2022 bedraagt de eindejaarspremie 4,50% van de brutolonen die op jaarbasis aan de werknemer worden betaald tijdens de referteperiode.

Van de brutopremie worden afgetrokken :

 • 13,07% sociale zekerheidsbijdragen
 • 23,22% bedrijfsvoorheffing (belasting)

De nettopremie bedraagt ongeveer 63% van de brutopremie.

Wat als het premiedocument verloren geraakt?

In dit geval moet u schriftelijk een duplicaat aanvragen. Uw naam, uw rijksregisternummer en uw adres dienen vermeld te worden.

Een nieuw document zal u opgestuurd worden.

Moet ik die eindejaarspremie op mijn belastingsaangifte vermelden?

Ja, u dient deze premie te vermelden bij de inkomsten van het jaar waarin u de betaling heeft bekomen. Je ontvangt daartoe tijdig een fiscale fiche 281.10.

Voorbeeld: premie 2022

 • refertejaar: 01/07/2021- 30/06/2022
 • betaling: december 2022
 • aangeven: met de inkomsten van 2022
 • fiscale fiche 281.10: wordt opgestuurd in de loop van de maand april 2023

Opgelet: Het spreekt vanzelf dat, indien de betaling van de premie 2022 plaatsheeft in 2023, zij dient aangegeven te worden met de inkomsten 2023 (in 2024).