ZOEKEN

Privacy

De website fondsdienstencheques.be heeft als doel u informatie te verstrekken over de sectorale voordelen voor de arbeiders, de bedienden en de werkgevers voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren (paritair comité n° 322.01).

1. Bescherming van de persoonsgegevens

Fondsdienstencheques.be is een website beheerd door het Sociaal Fonds voor Dienstencheques die tot doel heeft:

- De financiering, de toekenning en de vereffening van aanvullende sociale voordelen, vastgesteld bij collectieve arbeidsovereenkomst

- De bevordering van de tewerkstelling en de vorming van de risicogroepen.

Om zijn wettelijke opdrachten uit te voeren, werd het Sociaal Fonds voor Dienstencheques gemachtigd door beraadslagingen van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid om persoonsgegevens te verwerken komende van de diverse bestanden van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

Het Sociaal Fonds voor Dienstencheques verbindt er zich toe elke reglementering betreffende de persoonlijke levenssfeer te respecteren.

2. Waarvoor zijn de persoonsgegevens bestemd?

Uw gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de wettelijke opdrachten van het Sociaal Fonds voor Dienstencheques zoals gedefinieerd in zijn statuten.

3. Wat is de wettelijke basis?

De wettelijke basis voor het gebruik van uw gegevens zijn:

• de wet van 7 januari 1958 betreffende de Fondsen voor Bestaanszekerheid;

• de wet van 15 januari 1990 houdende de oprichting en organisatie van een Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid;

• het Koninklijk Besluit van 23 oktober 1991 tot regeling van de toegang tot de informatiegegevens en van het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen wat de Fondsen voor Bestaanszekerheid betreft;

• collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 2005 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of –diensten leveren en tot vaststelling van zijn statuten.

• de bijzondere Cao’s die de aard van de voordelen, de modaliteiten van toekenning en uitkering en de personen die ze kunnen genieten, bepalen;

Deze teksten zijn beschikbaar op de volgende websites :

Belgisch Staatsblad :

www.ejustice.just.fgov.be/cgi/welcome.pl

FOD werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg (PC 322.01):

www.werk.belgie.be/searchCAO.aspx

4. Welke persoonsgegevens verwerken we?

• uw persoonlijke gegevens uit het Rijks- en bisregister (naam, adres, …);

• uw contactgegevens (bv: uw e-mail adres);

• uw loopbaangegevens in de dienstencheques sector : uw werkgever(s), uw salaris, uw aantal gepresteerde dagen en uren, uw aantal gelijkgestelde dagen, uw aantal ziekte dagen, …

• uw financiële gegevens: schuldbemiddelaar, beslaglegger, gerechtsdeurwaarder, uw rekeningnummer, …

5. Wat zijn onze voornaamste informatiebronnen?

• uw persoonsgegevens:

o Rijksregister;

o Van de Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid.

• uw contactgegevens:

o Uzelf (via de formulieren van het Sociaal Fonds voor Dienstencheques).

• uw loopbaangegevens:

o Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid.

• uw financiële en betalingsgegevens:

o Uzelf (via de formulieren van het Sociaal Fonds voor Dienstencheques).

6. Hoelang worden uw gegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is om de doelen zoals omschreven onder punt 2 en 3 te verwezenlijken.

Uiteraard bewaren wij uw persoonsgegevens in overeenstemming met mogelijke wettelijke verplichte termijnen en eventuele verjaringstermijnen.

7. Aan wie mogen wij uw persoonsgegevens communiceren?

• de openbare instellingen (FOD Financiën, RSZ, …) in het kader van hun wettelijke opdrachten;

• Aan derden waaraan u de toestemming hebt gegeven deze gegevens te verwerken (bijv. uw vakbond);

• Aan derden die beschikken over een uitdrukkelijke machtiging daartoe vanwege de privacy commissie ( gerechtsdeurwaarders, gerechtelijke actoren, …).

Als uw persoonsgegevens gebruikt worden voor statistische doeleinden, dan worden de gegevens altijd geanonimiseerd. Dit wil zeggen dat er op basis van deze gegevens niet kan worden overgegaan tot identificatie van de natuurlijke persoon.

8. Welke rechten hebt u?

Bij de uitvoering van de opgelegde taken en opdrachten, respecteert het Sociaal Fonds voor Dienstencheques de wetgeving van de persoonlijke gegevensbescherming.

Binnen de grenzen van deze wetgeving heeft u het recht :

• op inzage van uw persoonsgegevens

• op vergetelheid of verbetering van uw persoonsgegevens;

• op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;

• op bezwaar tegen de verwerking en de overdracht van uw persoonsgegevens.

De contactpersoon voor de persoonlijke gegevensbescherming (zie punt 10) kan u verder informeren en begeleiden bij uw vragen rond de uitoefening van uw rechten op persoonlijke gegevensbescherming.

9. Hoe kunt u een klacht indienen ?

Indien u vermoedt dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet conform de toepasselijke wetgeving gebeurt, is het aangeraden zo snel mogelijk schriftelijk contact op te nemen met de contactpersoon voor gegevensbescherming binnen het Sociaal Fonds voor Dienstencheques (zie punt 10).

Het zal vervolgens steeds mogelijk zijn om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

10. Contactpersoon binnen het Sociaal Fonds voor Dienstencheques voor de persoonlijke gegevensbescherming:

Dienst Persoonlijke Gegevensbescherming

Per post: Havenlaan 86C bus 340, 1000 Brussel

Per e-mail: www.fondsdienstencheques.be/contact/

Per Fax: 02 423 21 99