ZOEKEN

Over ons

Het Sociaal Fonds voor de Dienstencheques werd opgericht door de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 2005 (78445/CO/322.01) tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of - diensten leveren en de collectieve arbeidsovereenkomst van 28/02/2019 tot wijziging van de statuten.

Zij heeft uitwerking op 1 januari 2005 en is gesloten voor onbepaalde tijd.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of-diensten leveren.

De maatschappelijke zetel van het Fonds is gevestigd te Brussel.

Het fonds verzekert de financiering, toekenning en de vereffening van aanvullende sociale voordelen, vastgesteld bij collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten in het Paritair subcomité voor de erkende ondernemingen die buurwerken of-diensten leveren, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit, ten voordele van de werknemers die vallen onder de bevoegdheid van hoger genoemd subcomité en de bevordering van de tewerkstelling en de vorming van de risicogroepen.

De geldmiddelen van het fonds bestaan uit bijdragen gestort door de werkgevers vallend onder de bevoegdheid van het Paritair subcomité voor de erkende ondernemingen die buurwerken of-diensten leveren.

De bijdrage wordt vastgesteld op basis van de aan de RSZ aangegeven lonen door de werkgever aan de werknemers die ressorteren onder het Paritair subcomité voor de erkende ondernemingen die buurwerken of-diensten leveren.

De bijdragen worden geïnd en ingevorderd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid bij toepassing van artikel 7 van de sociale wet van 7 januari 1958 betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid.

De administratiekosten van het fonds worden elk jaar vastgesteld door het paritair beheerscomité voorzien bij artikel 9. Deze kosten worden gedekt door de renten van de kapitalen voortkomend van de storting der bijdragen en eventueel door een afhouding op de voorziene bijdragen en waarvan het bedrag vastgesteld is door het paritair beheerscomité.

De werknemers die ressorteren onder het Paritair subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of-diensten leveren hebben recht op de aanvullende voordelen waarvan het bedrag, de aard en de voorwaarden van toekenning worden vastgesteld bij collectieve arbeidsovereenkomst, gesloten in het Paritair subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of-diensten leveren algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit.

De uitbetaling der aanvullende vergoedingen kan in geen enkel geval afhankelijk worden van de betaling der verschuldigde bijdragen door de werkgever.

Het fonds wordt beheerd door een paritair beheerscomité bestaande uit 12 effectieve leden die de beheerders zijn van dit fonds.

Het fonds is opgericht voor een onbepaalde duur.