ZOEKEN

Sectorale aanmoedigingspremie 2022

Voor het opnemen van bepaalde vormen van tijdskrediet en thematische verloven in het kader van de wet van 28/04/2015.

Toepassingsgebied

De collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2022 is van toepassing op de werkgevers en werknemers van ondernemingen die ressorteren onder het paritair subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, zijnde de sector van de dienstencheques (PC 322.01).

Zij wordt van kracht op 1 januari 2022 en wordt gesloten voor een duurtijd van één jaar (vanaf 01/01/2022 tot 31/12/2022). Zij creëert geen verworven rechten waarop de werknemers, na het verstrijken van de bepalingen ervan, aanspraak zouden kunnen maken.

Bepaalde vormen van tijdskrediet en thematische verloven

Een maandelijkse forfaitaire premie, "aanmoedigingspremie" genoemd, zal worden toegekend aan elke werknemer die in de loop van het jaar 2022 een uitkering van de RVA krijgt ingevolge de volledige of gedeeltelijke schorsing van zijn prestaties door het nemen van een tijdskrediet met motief:

 • palliatieve zorgen verlenen;
 • zorg of bijstand verlenen aan een zwaar ziek gezins- of familielid tot de 2de graad;
 • zorg dragen voor een gehandicapt kind jonger dan 21 jaar;
 • zorg of bijstand verlenen aan een zwaar ziek minderjarig kind of aan een zwaar ziek minderjarig kind dat deel uitmaakt van het gezin;
 • een erkende opleiding volgen;
 • eindeloopbaan;
 • om voor zijn kind te zorgen tot de leeftijd van 8 jaar.

Of door het nemen van een thematisch verlof:

 • in het kader van het palliatief verlof;
 • in het kader van medische bijstand;
 • in het kader van ouderschapsverlof (ook voor ouderschapsverlof-corona);
 • in het kader van mantelzorg.

Bedrag

Het maandelijks brutobedrag van deze aanmoedigingspremie is afhankelijk van het stelsel van schorsing van de prestaties:

 • 90 EUR per maand in geval van volledige schorsing (100%)
 • 40 EUR per maand in geval van deeltijdse schorsing (50%)
 • 20 EUR per maand in geval van 1/5 schorsing (20%)
 • 9 EUR per maand in geval van 1/10 schorsing (10%)

De bedragen worden toegekend a rato van de duur en het percentage van de schorsing en betaald in één keer.

Het percentage van de bedrijfsvoorheffing dat van toepassing is op deze premie zal 22,20% bedragen; het zijn immers extralegale voordelen die door het Sociaal Fonds worden betaald wegens de non-activiteit van de werknemer. Een fiscale fiche zal worden opgemaakt door het Sociaal Fonds en worden opgestuurd per post.

 

Bedragen a rato van de duur en het percentage van de schorsing

 

Duur /percentage schorsing van de prestaties 100% 50% 20% 10%
1 maand € 90 € 40 € 20 € 9
2 maanden € 180 € 80 € 40 € 18
3 maanden € 270 € 120 € 60 € 27
4 maanden € 360 € 160 € 80 € 36
5 maanden € 450 € 200 € 100 € 45
6 maanden € 540 € 240 € 120 € 54
7 maanden € 630 € 280 € 140 € 63
8 maanden € 720 € 320 € 160 € 72
9 maanden € 810 € 360 € 180 € 81
10 maanden € 900 € 400 € 200 € 90
11 maanden € 990 € 440 € 220 € 99
12 maanden € 1.080 € 480 € 240 € 108

Procedure voor het aanvraag van een aanmoedigingspremie 2022

Het Sociaal Fonds voor de Dienstencheques zal het verschuldigde bedrag in één keer aan de werknemer storten, a rato van het aantal maanden van 2022 dat vermeld staat op de beslissing C62 en de eventuele herzieningsbeslissing C62.

Opgepast: alle aanvragen voor de aanmoedigingspremie  dienen worden ingediend voor:

- het jaar 2022 vóór 31/03/2023

Dossiers die na deze datum worden ingediend zullen geweigerd worden.

Elke werknemer die van deze aanmoedigingspremie wenst te genieten, moet de volgende documenten overmaken aan het Sociaal Fonds voor de Dienstencheques:

 • een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier (zie hieronder);
 • een kopie van de beslissing C62 tot toekenning van de uitkeringen door de RVA betreffende thematisch verlof of tijdskrediet dat recht geeft op de sectorale aanmoedigingspremie tijdens het jaar  2022.

In geval van wijziging van de persoonlijke situatie van de werknemer die aanleiding geeft tot het opstellen van een herzieningsbeslissing C62, stuurt de werknemer deze naar het Sociaal Fonds voor de Dienstencheques zodra hij ze ontvangt.

Aanvraagformulier aanmoedigingspremie 2022

Aanvraagformulier voor een aanmoedigingspremie 2022 (PDF)