ZOEKEN

Syndicale vorming

Richtlijnen betreffende de syndicale vorming

De CAO van 6 juni 2016 betreffende syndicale vorming, bepaalt in welke gevallen werknemers syndicale vormingen mogen volgen (met betaling van het loon door de werkgever) en hoe de bedrijven de terugbetaling kunnen bekomen van de lonen uitgekeerd voor de uren syndicale vorming.

Wat verstaat men onder syndicale vorming?

Syndicale vorming is van toepassing wanneer een representatieve organisatie van de werknemers die is vertegenwoordigd in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen vormingen inricht ter vervolmaking van de economische, sociale en technische kennis van de leden van de overlegorganen en de vertegenwoordigingsorganen van de werknemers, tijdens de uren die samenvallen met de normale werkuren.

Wie zijn de deelnemers voor de syndicale vorming?

De begunstigden die in aanmerking komen voor de syndicale vorming zijn de effectieve en de plaatsvervangende werknemersvertegenwoordigers in de ondernemingsraad, het comité voor preventie en bescherming op het werk en in de syndicale delegatie.

In elk bedrijf wordt per schooljaar (telkens van 1/9/x ? 31/8/x+1) een quotum vastgesteld aan dagen syndicale vorming dat kan opgenomen worden door de hierboven vermelde effectieve en plaatsvervangende werknemersvertegenwoordigers.

Dit quotum wordt als volgt vastgelegd:

het aantal effectieve mandaten toegekend op basis van de uitslag van de sociale verkiezingen zoals vastgelegd in het PV van de sociale verkiezingen of het aantal mandaten toegekend op basis van een conventioneel bedrijfsakkoord sociale verkiezingen en op basis van cao syndicale delegatie vermenigvuldigd met ACHT dagen.

Dit quotum is in 1 geheel beschikbaar.

Dit quotum wordt telkenmale bij de aanvang van het schooljaar (1 september) vastgesteld.

Hoe worden afwezigheden berekend?

Voor de berekening van het quotum van de opleidingen wordt er rekening gehouden met 8 dagen (=38u/5dagen) afwezigheid met het oog op het volgen van een cursus of een seminarie per effectief mandaat.

Hoe worden de vormingen georganiseerd?

De werknemersorganisaties die cursussen of seminaries inrichten, verwittigen de werkgever zo snel mogelijk en in elk geval ten minste twee weken voor de eigenlijke aanvang ervan.

Bij de organisatie van de vormingen en voornamelijk bij de planning van het tijdstip waarop een bepaalde cursus zal gegeven worden,  moet er rekening gehouden worden met de noodzaak van een continue bedrijfsvoering en met zo weinig mogelijk hinder voor de normale werking van de onderneming.

Hoe de terugbetaling te bekomen van de syndicale opleidingsuren?

De werkgevers waarvan sommige werknemers syndicale vormingen volgen, betalen het loon voor het aantal effectief gevolgde uren syndicale vorming, en bekomen de terugbetaling ervan door het Sociaal Fonds, verhoogd met de sociale lasten (forfaitair vastgesteld op 35% van de brutolonen betaald voor de uren vorming).

Het Sociaal Fonds treft de nodige schikkingen om die terugbetaling mogelijk te maken.

Wat zijn de verplichtingen ten aanzien van het Sociaal Fonds?

  1. De vakbonden dienen minstens twee weken op voorhand een aangifte te doen van deelname aan de vormingen aan de werkgever en het Sociaal Fonds.
  2. De werkgevers kunnen het loon van de werknemers die effectief deelnemen aan syndicale vormingen terugvorderen via een formulier dat ze downloaden (zie hieronder).
  3. Het aanvraagformulier dient aangehecht te worden met een attest van de vakbond van het aantal effectief gevolgde lesuren en een copie van de loonbrief waarop het aantal lesuren staan die zijn uitbetaald aan de werknemer.
  4. De aanvragen voor een bepaald schooljaar moeten opgestuurd worden ten laatste op 31.12 volgend op dat schooljaar. Voorbeeld : schooljaar 2017-2018= 31.12.2018 of schooljaar 2018-2019 = 31.12.2019.